Policia local
La Policia Local és un cos de seguretat, la missió del qual consisteix a protegir el lliure exercici dels drets i llibertats, i garantir la seguretat ciutadana mitjançant l'exercici de les funcions atribuïdes legalment.

DEFINICIÓ:

L'article 1 de la Llei 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat, reconeix les competències de les corporacions locals en matèria de seguretat. És a dir, que depenen d'elles mateixes per al seu desenvolupament.

Altres lleis estatals i autonòmiques també estableixen competències en aquest àmbit.

 

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorguen competències respecte a la coordinació de les policies locals al seu territori.

La Policia Local forma un cos únic integrat per la plantilla a les ordres directes del cap del cos, que ostenta la màxima jerarquia, davall la superior autoritat i dependència de l'alcaldia.

La Policia Local és un cos de seguretat, la missió del qual consisteix a protegir el lliure exercici dels drets i llibertats, i garantir la seguretat ciutadana mitjançant l'exercici de les funcions atribuïdes legalment.

Són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada, davall la superior autoritat i dependència de l'alcaldia.

 

UN POCO D'HISTÒRIA

La plantilla d'auxiliars de policia que fins llavors constava d'un membre es va ampliar l'any 1980, amb la incorporació d'un nou auxiliar. Passant a ser el cos de policia local l'any 1985, reestructurant-se a l'inici dels anys 90. Es va veure ampliada amb tres nous llocs de vigilant nocturn al juny de l'any 1996 per suplir les carències de seguretat nocturna. L'any 1999 els vigilants van passar a ser policies locals quedant la plantilla en l'actualitat en una configuració de set policies locals i un oficial en cap.

 

EL CAP DEL COS DE LA POLICIA LOCAL:

El cap del cos serà el funcionari de la Policia Local de Bonrepòs i Mirambell, de major graduació que posseïsca el nomenament de cap del cos. Ostenta la màxima responsabilitat del cos, exerceix les funcions de direcció, coordinació i supervisió de les operacions que es duguen a terme, així com l'administració que assegure l'eficàcia del cos.